Merkez Müdürü Görev Tanımları

Birim Adı

İstatistik, Danışmanlık, Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

Alt Birim Adı

-

Görev Unvanı

Merkez Müdürü

Görevin Bağlı Olduğu Unvan

Rektör

Astlar

Merkez Müdür Yardımcısı

Vekâlet/Görev Devri

Merkez Müdür Yardımcısı

Görev Alanı

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi mensupları, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör veya tüzel kişilerin yürütecekleri uygulamalı araştırmaların planlanması, kamuoyu değerlendirmeleri, alan çalışmaları ile etüt projeleri kapsamında istatistiksel değerlendirmelerde bulunarak danışmanlık hizmeti vermek,

Temel Görev ve Sorumluluklar

 • Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak,
 • Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak,
 • Merkezin idari işlerini yürütmek, denetimini sağlamak ve Rektöre bilgi vermek,
 • Yurt içi ve yurt dışı araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yaparak, amaca uygun proje ve yardımı gerçekleştirmek,
 • Merkezin yıllık faaliyet raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

 Yetkiler

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

 

Yetkinlik Düzeyi

 

Temel

Teknik

Yönetsel

 • Kamu Yönetimi/Bürokrasi Kültürü
 • Detaylara Önem Verme
 • Kalite Odaklılık
 • İstatistik Bilgisi
 • Ölçme Değerlendirme Bilgisi
 • Kalite Sistemleri Temel Bilgisi
 • Fonksiyonlar Arası Bütünsel Bakışı Sağlayacak Tecrübe ve Donanım
 • Bilgi Toplama ve Organizasyon
 • Liderlik
 • Planlama ve Organize Etme
 • Stratejik Yönetim
 • Zaman Yönetimi

Görev İçin Gerekli

Beceri ve Yetenekler

•  Analitik düşünebilme

•  Analiz yapabilme

•  Üst düzeyde bilgisayar ve internet kullanımı

•  Değişim ve gelişime açık olma

•  Düzenli ve disiplinli çalışma

•  Ekip çalışmasına uyumlu ve katılımcı

•  Ekip liderliği vasfı

•  Etkin yazılı ve sözlü iletişim

•  Güçlü hafıza

•  Hızlı düşünme ve karar verebilme

•  Hızlı uyum sağlayabilme

• İyi derece düzeyde İngilizce

•  Gelişime açık

•  İstatistiksel çözümleme yapabilme

•  Karşılaştırmalı durum analizi yapabilme

•  Koordinasyon yapabilme

•  Kurumsal ve etik prensiplere bağlılık

•  Liderlik vasfı

•  Matematiksel kabiliyet

•  Muhakeme yapabilme

•  Ofis programlarını etkin kullanabilme

•  Planlama ve organizasyon yapabilme

•  Pratik bilgileri uygulamaya aktarabilme

•  Proje geliştirebilme ve uygulayabilme

•  Proje liderliği vasfı         

•  Sistemli düşünme gücüne sahip olma

•  Sorun çözebilme

•  Sonuç odaklı olma

•  Sorumluluk alabilme

•  Sözlü ve yazılı anlatım becerisi

•  Temsil kabiliyeti

•  Üst ve astlarla diyalog

•  Yazılım geliştirme ve uygulama

•  Yoğun tempoda çalışabilme

•  Yöneticilik vasfı

•  Zaman yönetimi

Diğer Görevlerle İlişkisi

Üniversitenin fakülteleri, merkezleri ile kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör veya tüzel kişileri ile eğitim, proje ve danışmanlık çalışmaları

Yasal Dayanaklar

 1. 657 Devlet Memurlar Kanunu
 2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
 3. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İstatistik, Danışmanlık, Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 
Menüyü Kapat