Merkez Müdür Yardımcısı Görev Tanımları

Birim Adı

İstatistik, Danışmanlık, Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

Alt Birim Adı

-

Görev Unvanı

Merkez Müdür Yardımcısı

Görevin Bağlı Olduğu Unvan

Merkez Müdürü

Astlar

-

Vekâlet/Görev Devri

Merkez Müdür Yardımcısı

Görev Alanı

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi mensupları, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör veya tüzel kişilerin yürütecekleri uygulamalı araştırmaların planlanması, kamuoyu değerlendirmeleri, alan çalışmaları ile etüt projeleri kapsamında istatistiksel değerlendirmelerde bulunarak danışmanlık hizmeti vermek,

Temel Görev ve Sorumluluklar

 • Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programının uygulanmasına yardımcı olmak,
 • Merkezin idari işlerini yürütülmesine yardımcı olmak,
 • Merkezin yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasında yardımcı olmak,
 • Görev kapsamı içerisinde merkez müdürünün verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

 Yetkiler

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

 

Yetkinlik Düzeyi

 

Temel

Teknik

Yönetsel

 • Kamu Yönetimi/ Bürokrasi Kültürü
 • Detaylara Önem Verme
 • Kalite Odaklılık
 • İstatistik Bilgisi
 • Ölçme Değerlendirme Bilgisi
 • Kalite Sistemleri Temel Bilgisi
 • Fonksiyonlar Arası Bütünsel Bakışı Sağlayacak Tecrübe ve Donanım
 • Bilgi Toplama ve Organizasyon
 •  
 • Planlama ve Organize Etme
 • Stratejik Yönetim
 • Zaman Yönetimi

Görev İçin Gerekli

Beceri ve Yetenekler

•  Analitik düşünebilme

•  Analiz yapabilme

•  Üst düzeyde bilgisayar ve internet kullanımı

•  Değişim ve gelişime açık olma

•  Düzenli ve disiplinli çalışma

•  Ekip çalışmasına uyumlu ve katılımcı

•  Etkin yazılı ve sözlü iletişim

•  Güçlü hafıza

•  Hızlı düşünme ve karar verebilme

•  Hızlı uyum sağlayabilme

• İyi derecede İngilizce

•  Gelişime açık

•  İstatistiksel çözümleme yapabilme

•  Karşılaştırmalı durum analizi yapabilme

•  Koordinasyon yapabilme

•  Kurumsal ve etik prensiplere bağlılık

•  Matematiksel kabiliyet

•  Muhakeme yapabilme

•  Ofis programlarını etkin kullanabilme

•  Planlama ve organizasyon yapabilme

•  Pratik bilgileri uygulamaya aktarabilme

•  Proje geliştirebilme ve uygulayabilme

•  Proje liderliği vasfı         

•  Sistemli düşünme gücüne sahip olma

•  Sorun çözebilme

•  Sonuç odaklı olma

•  Sorumluluk alabilme

•  Sözlü ve yazılı anlatım becerisi

•  Temsil kabiliyeti

•  Üst ve astlarla diyalog

•  Yazılım geliştirme ve uygulama

•  Yoğun tempoda çalışabilme

•  Yöneticilik vasfı

•  Zaman yönetimi

Diğer Görevlerle İlişkisi

Üniversitenin fakülteleri, merkezleri ile kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör veya tüzel kişileri ile eğitim, proje ve danışmanlık çalışmaları

Yasal Dayanaklar

 1. 657 Devlet Memurlar Kanunu
 2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
 3. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İstatistik, Danışmanlık, Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 

                                                                                                                        

                                                                                                                     

Menüyü Kapat