Yönetmelik

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK, DANIŞMANLIK, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

5 Haziran 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29021

YÖNETMELİK

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden:

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK, DANIŞMANLIK,

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesine bağlı olarak kurulan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İstatistik, Danışmanlık, Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik,  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesine bağlı olarak kurulan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İstatistik Danışmanlık Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (IKCU-ISMER): İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İstatistik, Danışmanlık, Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Çalışma Alanları ve Görevleri

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite mensupları, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör veya tüzel kişilerin yürütecekleri uygulamalı araştırmaların planlanması, kamuoyu değerlendirmeleri, alan çalışmaları ve etüt projeleri yapmak ve istatistiksel değerlendirmelerde bulunarak danışmanlık hizmeti vermek,

b) Üniversiteye bağlı birimlerde yürütülen ölçme ve değerlendirme çalışmalarının niteliğini yükseltmek, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına ölçme ve değerlendirme konularında danışmanlık hizmeti sunmak,

c) İstatistik ve biyoistatistik, ölçme ve değerlendirme alanlarında eğitim programları düzenlemek, eğitim programlarını tamamlayanlara sertifika vermek,

ç) İstatistik ve biyoistatistik alanlarında yayın çalışmalarında bulunmak,

d) Üniversite, kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör işbirliği ile belgelendirmeye dayalı ölçme ve değerlendirme, istatistik konularında kongre, sempozyum, panel, bilgilendirme toplantıları, kurs programları düzenlemek,

e) İstatistik alanında yapılacak her türlü bilimsel çalışma ve araştırmalara destek olmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bilimsel araştırma ve tez çalışmalarında, araştırma tasarımından, veri analizi ve yorumlanması safhalarına uzanan süreçte üniversite öğretim üyelerinin ve diğer akademik/idari çalışanların ve lisansüstü öğrencilerinin ihtiyaç duydukları istatistik danışmanlık hizmetini sağlamak,

b) İstatistik ve biyoistatistik ile ilgili bilgisayar yazılımları ve paket programların kullanımı konusunda pratik çalışma, seminerler düzenlemek, eğitim programları düzenlemek ve programları tamamlayanlara sertifika vermek,

c) Veri analizi, optimal örneklem büyüklüğü ve istatistiksel güç konularında eğitim programları düzenlemek ve programları tamamlayanlara sertifika vermek,

ç) Rektörlük ve birimleri ile kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve kişilerin talepleri doğrultusunda ölçme ve değerlendirme, istatistik faaliyet alanlarında danışmanlık hizmeti vermek, araştırma ve incelemeler yaparak rapor ve projeler hazırlamak, eğitim ve sınav hizmeti vermek,

d) Üniversiteye bağlı birimlerde ölçme ve değerlendirme çalışmaları gerçekleştirmek, yapılmakta olan çalışmaların niteliğini artırmak ve uygulanan sınavların değerlendirilmesi hizmetini vermek,

e) Üniversitedeki eğitim kalitesinin arttırılması ve sürdürülebilir kalitenin sağlanması amacıyla araştırmalar ve incelemeler yapmak, bu alandaki çalışmalara katılmak ve desteklemek,

f) Üniversite bünyesinde ve alt birimlerinde öğrencilere, öğretim elemanlarına ve idari personele yönelik uygulanacak anketlerin hazırlanmasına destek vermek ve sonuçların analizlerini yaparak rapor olarak sunmak,

g) Üniversitede çeşitli amaçlarla seçme, sınıflama, yerleştirme, rehberlik, öğretimi geliştirme, araştırma gibi çalışmalarda kullanılan ölçme araçlarının geliştirilmesi, uyarlanması çalışmalarını planlamak, gerçekleştirmek ve bu alanda yapılan çalışmalara katılmak ve desteklemek,

ğ) Ulusal ve uluslararası düzeyde öğrenci başarısını belirleme amaçlı sınavlar düzenlemek, bu yolla eğitim politikalarının oluşmasına katkıda bulunmak,

h) Ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, panel ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek,

ı) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak, ölçme ve değerlendirme ile ilgili rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Merkezin amacı ile ilgili alanda çalışan Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunmayacağı durumlarda görevi sona erer. Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcılarının görevleri Müdürün görev süresi bittiğinde kendiliğinden sona erer. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda yerine görevlendireceği müdür yardımcısı vekalet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak,

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak,

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, denetimini sağlamak ve Rektöre bilgi vermek,

ç) Yurt içi ve yurt dışı araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yaparak, amaca uygun proje ve yardımı gerçekleştirmek,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmaktır.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, yedi kişiden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları Yönetim Kurulu üyesidir.  Yönetim Kurulunun diğer dört üyesi Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda çalışmalar yapmış, deneyimli ve Müdürün önereceği Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından seçilerek görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyesi tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu gerekli durumlarda ve Müdürün daveti üzerine her zaman toplanabilir. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin, bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına uygun olarak çalışma düzenini belirlemek ve çalışmalar ile ilgili kararlar almak,

b) Merkezin personel ihtiyacını belirlemek,

c) Merkezin yıl sonu raporunu hazırlamak,

ç) Bilimsel eğitim programları, kongre, sempozyum, panel, kurs gibi faaliyetler düzenleme konusunda önerileri karara bağlamak, bu faaliyetler için Müdüre yetki vermek,

d) Merkez bünyesinde yapılacak proje, eğitim programı gibi konularda gerektiğinde geçici ve sürekli çalışma grupları kurmak, Merkez Müdürünün önerilerini değerlendirerek bu gruplarda görevlendirilecek kişileri belirleyerek Rektörün onayına sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 12 – (1) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek faaliyetlerin daha etkin şekilde yürütülmesini sağlamak ve verimliliği arttırmak maksadı ile çalışma grupları oluşturulabilir. Bu grupların başkan ve üyeleri geçici veya sürekli olarak Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek Rektör onayına sunulur. Yönetim Kurulu çalışma gruplarının faaliyetlerini izler, denetler ve faaliyet raporu düzenletebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü yürütür.

Menüyü Kapat